rbnieuw2Tijdens de druk bezochte vergadering op 31 mei 2018, waarbij 73 leden de presentatielijst hebben getekend, zijn samenvattend de volgende besluiten genomen:

 • Het verslag van de ALV van 28 december 2017 wordt goedgekeurd als onderdeel van het jaarverslag tijdens de komende ALV.
 • Goedgekeurde financiële maatregelen, al dan niet bijgesteld tijdens het overleg, om het resultaat structureel te verbeteren ter dekking van de vaste kosten en om tegenvallers op te kunnen vangen:
  • koffiekaart wordt miv seizoen 2018/19 afgeschaft;
  • jong senioren tarief voor 19 en 20 jarigen wordt miv seizoen 2018/19 afgeschaft, dit betekent een verhoging van € 20,-;
  • extra trainingsvergoeding zaal selectiespeelster € 50,- miv seizoen 2018/19
  • algemene contributie verhoging € 10,- voor alle veldspelers en € 5,- voor de kabouter tbv dekking vaste kosten miv seizoen 2018/19;
  • invoering van een selectie/trainingsbijdrage van € 25,- voor alle veld selectie spelers heren, dames en jeugd waar een betaalde trainer op het team staat met ingang van seizoen 2018/19 ter dekking van de kosten van de betaalde trainer (bovenop algemene contributie verhoging);
  • kledingbijdrage kabouters € 10,- miv seizoen 2018/19 (was reeds besloten op 28 december 2017);
  • contributiereglement wordt overeenkomstig de bovenstaande besluiten aangepast en wordt vastgesteld tijdens de komende ALV.
 • Actualisatie vrijwilligersprotocol
  • opname dat speelblokkade volgt wanneer vrijwilligersbijdrage niet tijdig wordt betaald;
  • vanaf 8 uur inzet wordt de bijdrage gerestitueert als aan de criteria is voldaan en vanaf 16 uur ook toegang tot medewerkersavond;
  • het betreft alle ingeschreven spelende leden uitgezonderd zaal;
  • Aanscherping en verruiming bestedingskader vrijwilligersbijdrage te besteden grotendeels aan vrijwilligers middels medewerkersavond, verrekening eigen verbruik kantine, diverse commissies, indien noodzakelijk eigen verbruik van andere activiteiten die niet gedekt zijn binnen de begroting van de activiteiten en waar nodig ook aan professionele partijen bijvoorbeeld voor schoonmaak en wassen indien hier geen vrijwilligers voor zijn. Verder kan dit geld gebruikt worden om gemaakte onkosten door c.q. vergoedingen aan vrijwilligers te betalen indien het bestuur dit noodzakelijk acht;
  • over het seizoen 2018/19 wordt de vrijwilligersvergoeding op de club-card gestort aan het begin van seizoen 2019/20 en dus niet meer te verrekenen met de contributie;
  • de aanpassingen worden verwerkt in het vrijwilligersprotocol en de aanwezige leden gaan akkoord met het overeenkomstig aanpassen van de statuten en het contributiereglement.
 • Rookbeleid
  • Tijdens de extra ALV is besloten om:
   • per direct toe te gaan naar maximaal 2 centraal toe te wijzen rookplekken;
   • rookvrije afspraken te maken op alle andere delen van het complex dit betekent dus ook:
    • op de velden tijdens training en wedstrijden;
    • voor de deuren (ingangen) van het complex;
   • de noodzakelijk communicatie / wegbewijzering op het terrein wordt aangebracht;
   • elkaar erop te gaan aanspreken indien niet overeenkomst wordt gehandeld en waar nodig een melding hiervan maken bij het bestuur. Op zaterdagen zal dienstdoend bestuurslid hiervoor ook aanspreekpunt zijn en zelf ook handhaven;
   • in het seizoen 2019/20 nogmaals een inventarisatie te houden om de mening te peilen om het gehele terrein rookvrij te maken;
  • het bestuurslid Kantine Zaken bepaalt in nader overleg met een aantal rokers de rookplek(ken).
 • Privacy beleid
  • Privacy beleid versie mei 2018 welke op de site staat is goedgekeurd.
  • Opmerkingen en aanvullingen kunnen worden gemaild naar de secretaris.

Het bestuur heeft aangegeven met ingang van komend seizoen voornemens te zijn om jaarlijks 2 keer een ALV te houden om de leden zodoende goed op de hoogte te houden over de ontwikkelingen binnen de vereniging. Nogmaals dank voor de grote opkomst!

De notulen van het gehouden overleg zijn opvraagbaar bij de secretaris via secretaris@reigerboys.nl .

Met sportieve groet,
Bestuur v.v. Reiger Boys